Το περιεχόμενο του σάκου

 • 22 ως 27 βιβλία, όσα  δανείζονται στα παιδιά περιέχουν κάρτα δανεισμού ενώ μερικά περιέχουν cd.
 • ένα επιτραπέζιο παιχνίδι  (σε μερικούς σάκους)
 • τετράδιο-ημερολόγιο ταξιδιών του σάκου, για την καταγραφή εντυπώσεων από τους μαθητές και τους δασκάλους
 • 2 αφίσες, μία για την τάξη και μία για το σχολείο
 • Φάκελο του εκπαιδευτικού με:
  • κατάλογο των βιβλίων
  • προτάσεις αναγνωστικών διαδρομών και δραστηριοτήτων
  • οδηγίες για τη λειτουργία του προγράμματος  (Τα ΒΣΡ Βήμα – Βήμα) αναλυτικά και συνοπτικά
  • έντυπο αξιολόγησης που συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό (αν δεν συμπληρωθεί ηλεκτρονικά)
  • ενημερωτική επιστολή για τους γονείς των παιδιών που δανείζονται βιβλία
  • έντυπο συγκατάθεσης γονέα για αναμνηστική φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση
  • 25 σελιδοδείκτες που συνοδεύουν τα βιβλία που δανείζονται.

PERIOEHOMENO